wichstrømJeg ser et norsk samfunn som forvitrer som følge av ukontrollert innvandring.

Norge tar imot alle som kommer hit og som oppfyller kravene til asyl og alle som benytter sine rettigheter etter EØS-avtalen. Konsekvensene er dyp splittelse i den norske befolkningen mellom dem som ser positivt på innvandringen og dem som blir direkte skadelidende og andre som har forstått at den norske nasjon som helhet svekkes.

Det motsetningsforholdet som finnes mellom majoriteten og minoritetene, skyldes omfanget av innvandringen, og det øker med arten og mengden. Samtidig øker klagene
fra minoritetene over det de oppfatter som diskriminering og rasisme. I tillegg er det sterke motsetninger mellom dem som vil tilpasse seg norsk kultur og alle som ikke ønsker det.

Alt i alt får vi et økende antall mistilpassede borgere i dette landet.

Den nylig fremlagte Perspektivmeldingen 2021 gir lite håp om at denne utviklingen vil bli stoppet. I avsnitt 7.2 Regjeringens strategier står bl. a. følgende: ”En restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk: Innvilgelse av asylsøknader, mottak av kvoteflyktninger og tillatelse til familieinnvandring er begrunnet i folkerettslige forpliktelser eller humanitære hensyn. Regelverk og praksis må utformes for å sikre en bærekraftig asylpolitikk og ivareta målet om en regulert og kontrollert innvandring.”

Det står intet om hva Regjeringen konkret vil gjøre for å nå ”målet om en regulert og kontrollert innvandring.” Jeg håper at du vil medvirke til at dette ikke blir bare tomme ord.

Mine øvrige synspunkter og argumenter om innvandring og innvandringsdebatt fremgår av vedlagte publikasjon: ”Dumsnille Norge”.

Vennlig hilsen
Bjørn Wichstrøm