Bjørnar Røyset er formann i FMI.

roysetPå ett år er antallet østeuropeere som går på arbeidsledighetstrygd i Norge femdoblet. De fleste er fra Polen. NAV frykter at veksten bare så vidt har startet.

På grunn av EØS-avtalen får konene til polske arbeidere i Norge norsk støtte og trygd, selv om de aldri har satt sine ben på norsk jord. En polsk familie med ett barn får rundt 55.000 kroner i norsk kontantstøtte og barnetrygd i året, noe som ofte er mer enn én årslønn i Polen. Forutsetningen er at arbeiderne har jobbet minst ett år i Norge og betaler trygdeavgift. Ved å fylle ut en egenerklæring kan en polsk familie motta minst like mye skattefritt i norske trygder og staten kan heller ikke kontrollere opplysningene, innrømmer direktør i NAV, Hilde Olsen. Minst 37.000 arbeidsinnvandrere fra EØS-landene hadde i 2007 rett til barnetrygd og kontantstøtte fra Norge. Allerede i 2006 ble det antatt at det var 130 000 polakker i Norge.

Refleksjon: For eksempel en polakk som arbeider i Norge kan i teorien oppgi at han har flere barn enn hva som er tilfelle. Det vil likevel ikke bli kontrollert.

Fra 1. mai i 2009 må Norge oppheve overgangsreglene slik at arbeidsmarkedet blir helt åpent.  Da kan hvem som helst av de mange millioner av arbeidsledige i Øst-Europa reise til Norge for å søke arbeid. I tillegg blir reglene for norsk arbeidsledighetstrygd liberalisert. Kun åtte ukers arbeid i Norge er nok til å oppfylle kravene til arbeidsledighetstrygd. I 2008 fikk 71 500 utlendinger tillatelse til å arbeide i landet. Men i følge UDI er stadig flere av de som har tillatelse til å jobbe, faglærte fra land utenfor EØS-området.

En polakk hjemme i Polen mottar 27 360 kroner i arbeidsledighetstrygd per år. Som arbeidsledig i Norge vil han kunne motta det nidoble.

Folkebevegelsen Mot Innvandring har påpekt overfor myndighetene i over tjue år at landets innvandringspolitikk ville medføre et milliardsluk i Den norske statskasse.

Sendt 19.4.09:
Avisene Tidens Krav, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Nytt i Uka.
På trykk i Tidens Krav 21.4.09

Motsvar fra en polakk.

Svar til Ulatowski

Wojciech Ulatowski reagerer negativt på at jeg i et leserinnlegg 21/4 (2009) skriver om utgiftene Den norske stat har pga. EØS-avtalen som Stortinget vedtok på 1990-tallet.

Som de fleste av våre meningsmotstandere, ønsker også hr. Ulatowski bevisst å misforstå vår agenda. Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI) er ikke imot individuell innvandring, men vi er imot en politisk styrt og villet fremmedkulturell masseinnvandring og som etter vårt syn er både Grunnlovsstridig og menneskerettsstridig, samt gjør innvandringsstoppen av 1975 illusorisk. FMI er heller ikke prinsipielt imot arbeidsinnvandring, men den må ikke anta dimensjoner som truer vår nasjonalstat. Min personlige mening er at dagens arbeidsinnvandring nettopp gjør det pga. EØS- og Schengen-avtalen. Sistnevnte har ført til åpnere landegrenser med friere flyt av varer og mennesker. Mine observasjoner viser en økning av kriminalitet i form av narkotikasmugling og kriminelle bander i fra Øst-Europa som strømmer inn i landet.

Når det gjelder bruk av tall i mitt leserinnlegg av 21/4 har jeg brukt følgende kilder: ”UDIs Årsrapport 2008”, ”Aftenposten 3. august 2007” og ”Nettavisen.no 6. april 2009”. At direktør i NAV, Hilde Olsen, bekrefter at Den norske stat ikke kan kontrollere opplysningene som en arbeidsinnvandrer oppgir, kan ikke undertegnede lastes for.

Men tilbake til min påstand om at arbeidsinnvandringen fører til et milliardsluk i Den norske statskasse. En polakk som mottar (som n.kr.) kroner 27 360 i arbeidsledighetstrygd per år hjemme i Polen, vil kunne motta kroner 246 240 som arbeidsledig i Norge. Skulle alle de 130 000 polakker som ble antatt å være i landet allerede i 2006, bli arbeidsledige, kan vi komme opp i den nette sum av 32 milliarder norske kroner, vel og merke gjennom et helt år som arbeidsledige. Har alle disse igjen oppgitt at de har for eksempel 2 barn hjemme i Polen og som oppfyller krav til kontantstøtte og barnetrygd, må Den norske stat i tillegg ut med 14,3 milliarder kroner (tall fra 2007).

I disse dager sitter Regjeringen Stoltenberg og klør seg i hodet for å finne en løsning på frivillig retur av arbeidsinnvandrerne. Det sier seg selv at ingen østeuropeer reiser fra en ”gullgruve” i Norge og hjem til ”smalhans” i Øst-Europa. Regjeringen, samt de fleste andre svikefulle stortingspolitikere som har som overordnet mål å ødelegge nasjonen, burde tenkt lenger enn nesen rekker – den gang EØS-avtalen ble vedtatt.

Til hr. Ulatowski har jeg følgende oppfordring: Høykonjunkturen i Norge er på hell. Jobben er gjort. Han kan derfor med god samvittighet pakke sin snippeske og reise hjem!