”Innvandrerbefolkningen” er ikke like ensartet som den var for 15 år siden. Derfor vil ikke Statistisk sentralbyrå (SSB) lenger bruke denne samlebetegnelsen i sine statistikker.

Samlebetegnelsen ”innvandrerbefolkningen” avløses av ”innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”, sier Minja Tea Dzamarija. I siste utgave av Samfunnsspeilet redegjør hun for SSBs revisjon av begrepsbruken i innvandrerstatistikken. - Med den nye begrepsbruken vil kun personer som tidligere ble definert som ”førstegenerasjons innvandrere” omtales som innvandrere, forklarer hun. En innvandrer er en person som fysisk har ”vandret inn” til Norge, og som ikke har foreldre eller besteforeldre som er født her i landet. Barn født i Norge av to innvandrere vil bli kalt ”norskfødte med innvandrerforeldre”.

Bort med ”innvandrerbefolkning”
”Innvandrerbefolkning” er blitt mye brukt som samlekategori for innvandrere og deres norskfødte barn. - Det viste seg å være en problematisk kategori, først og fremst fordi norskfødte barn av innvandrere ikke er så lik sine foreldre at det er hensiktsmessig med en samlet statistisk gruppering, utdyper hun. Da SSB opprettet kategorien i 1994, så man store forskjeller i demografi og levekår mellom ”innvandrerbefolkningen” og befolkningen for øvrig. Det store flertallet av innvandrernes norskfødte barn var den gang svært unge, og det hadde liten hensikt å ha dem som egen gruppe ved beskrivelse av utdanning, yrkesdeltaking og så videre. I dag er situasjonen en annen. De to gruppene har etter hvert blitt relativt forskjellige.

”Vestlig” og ”ikke-vestlig” ut på dato
SSBs ordbruk delte tidligere verden inn i to: vestlig og ikke-vestlig. Det skal de slutte med.
- Begrepet bygger på et verdensbilde fra den kalde krigen, og er ikke lenger hensiktmessig å bruke. Derfor vil SSB heretter gruppere land etter verdensdeler, sier Even Høydahl. Dzamarija påpeker at de nye betegnelsene er mer presise. - Betegnelsene er også mer inkluderende enn tidligere betegnelser, og gjenspeiler at det norske samfunnet er flerkulturelt, sier hun.

Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/197359

Lenker:
Minja Tea Dzamarija: Hva skal «innvandreren» hete?, i Samfunnsspeilet 4/2008.

Even Høydahl: Vestlig og ikke-vestlig – ord som ble for store og gikk ut på dato, i Samfunnsspeilet 4/2008.