header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

I 1941 skrev jøden Theodore N. Kaufman en bok med tittelen "Germany Must Perish!", der han blant annet tar til orde for at tyskerne må utryddes ved hjelp av kastrering. Videre oppfordret jødene til boikott av tyske varer og tjenester, internasjonalt. Det er ingen uenighet om at jødene satt i viktige nøkkelposisjoner, både innenfor det intellektuelle liv, akademia, bankvesen, finans og i det politiske liv; så vel i Tyskland som i andre land. Så da de internasjonale jødene (Judea) truet med konkurser, refinansiering, boikottaksjoner og blokkader av handelsruter, var dette både reelt og svært så alvorlig.

Da Hitler nevner disse emner i sine taler (http://www.youtube.com/watch?v=2o4DXUxO_J8), blir det i ettertiden tolket som den rene og skjære ondskap, og intet annet enn propaganda. Men han tok altså ikke dette ut av det blå. I Daily Express (1933), kunne man sågar lese følgende overskrift: "Judea Declares War On Germany", og i 1938 ble den tyske diplomaten Ernst Eduard vom Rath brutalt likvidert av jøden Herschel Grynszpan (i Frankrike), noe som i sin tur utløste "Die Kristallnacht". Utsagn fra Hitler om at en “Internationale Clique” konspirerte mot Tyskland, økonomisk, åndelig og politisk, hadde rent faktisk rot i virkeligheten. Tysklands reaksjoner var altså både rasjonelle og fullstendig forståelige. Jødene ble fra da av, med svært så gode grunner, betraktet som fiender av Riket, noe man da som regel blir når man erklærer krig.

Vi har i all ettertid blitt forespeilet at alle reaksjoner mot jødene i Tyskland var uprovoserte, irrasjonelle, og den rene og skjære ondskap som utelukkende var grunnlagt på antisemittisme. Som en del av etterkrigspropagandaen og den psykologiske krigføringen, maktet de jødiske kommunistene, godt hjulpet av de allierte (før, under og etter forberedelsene til Nürnbergprosessene, f. eks.) å skape myten om et "holocaust" (og rekonstruerte etter krigen noe som angivelig skulle ha vært et gasskammer, i Auschwitz), som har vist seg å være “det perfekte våpen” mot vår moral, vår samvittighet og vår frie tenkning. Som all annen religion: Den gjør oss til slaver, og krever vår tro og lydighet. Og i dette tilfellet: Troen på jødedommens helligste brennoffer (gresk: “holocaust”, fra Septuaginta). Selve blåkopien til denne myten, kommer naturligvis fra de sovjetiske "gulagene", der titalls millioner hvite, kristne russere ble utslettet. Inspirasjonen til denne myten kunne ikke ha kommet fra noe annet sted. Ved å fremstille seg selv og sitt folk som et offer, maktet jødene å oppnå en immunitet som synes å frita dem for ethvert ansvar, skyld og medvirkning til den andre verdenskrigen. Dette religiøse "brennoffer" ("holocaust"), har gitt dem det den jødiske lobbyen, og den sionistiske bevegelsen, alltid har strebet etter; nemlig palestinernes jord (som de har like liten rett til som det engelskmennene eller romerne har, historisk sett), kontroll over økonomien, media, og “verdens mektigste mann”; nemlig den amerikanske presidenten. Hele dette prosjektet om "holocaust" (soon at a theatre near you!) er ikke annet enn religion, metafysikk og en utspekulert myte hvis eneste oppgave er den absolutte kontroll over vår tenkning og vår samvittighet, samt å gi jødene den totale immunitet. I motsetning til denne metafysikken, er historiografi en vitenskap, som ikke bygges på overtro, myter eller emosjoner. Og på hvilket annet område innenfor vitenskapen er det “forbudt” å stille kritiske spørsmål til vedtatte sannheter? Og er det vitenskap eller religion når man i enkelte land fengsles for å ha en velbegrunnet mening som strider mot Den Vedtatte Sannhet?

Ifølge den jødiske Talmud (http://no.wikipedia.org/wiki/Talmud) og (blant andre) den jødiske sekt en Chabad Lubavitch (http://en.wikipedia.org/wiki/Chabad ; http://www.youtube.com/watch?v=D5sbsaGiPQQ), er ikke hedningene noe annet enn kveg. Hedningene har en satanisk sjel, ifølge Talmud, og vår eneste hensikt i tilværelsen er å tjene jødene. Dette gjenspeiler seg i den skyld, den dårlige samvittighet, og vår gjeldsbaserte økonomi, blant andre ting, som vi tynges av og ligger under for. Vi er i sannhet slaver under denne “Internationale Clique”. Det er derfor heller intet under at Hitler ville ta et oppgjør med hele denne tenkningen, som f.eks. ved å kvitte seg med "staten innom staten" (nemlig den privateide sentralbanken og internasjonal jødisk finans).

Ved siden av denne psykologiske, åndelige og sosio-økonomiske krigføringen mot vårt folk, har organisasjonen “Paideia” ved jødinnen (israeleren) Barbara Spectre forsøkt å overbevise svenskene og alle oss andre om at Europa må bli multikulturelt, og at jødene vil spille en sentral rolle i dette. Naturligvis! Dette går som hånd i hanske. Interessant er det også at det greske “Paideia” nettopp betyr “oppdragelse”. Her skal vi altså oppdras av en jødisk organisasjon til å bli multikulturelle (http://www.youtube.com/watch?v=rA7Ymki71fM)!

Det er på høy tid at vi våkner opp for disse sammenhengene, og motsetter oss med all vår kraft denne forgiftningen av både vår sjel, vår ånd og vår kropp! I jødiske tekster (som f. eks. i Talmud), og hos Chabad Lubavitch, finner vi et hat og en vrede mot vårt folk, vår rase og vår religion som i alle andre sammenhenger, hadde det vært andre vegen, ville blitt stemplet som rasisme og “hate speech”. Dersom jeg hadde sagt at jødene har en satanisk sjel, og er barn av djevelen (og derved siterer Jesus), hvilke reaksjoner ville jeg ikke da ha møtt? Man kan sågar lese i Talmud at Jesus blir kokt i sin egen avføring, i helvetet, og at han var sønn av en hore. Dette er noe som tydeligvis har gått de “kristne” sionistene hus forbi!

Det er åpenbart en agenda bak dette multikulturelle Europa, og både Paideia, English Defense League, Norwegian Defense League, Chabad Lubavitch og lignende organsiasjoner, bidrar utelukkende til ytterligere splitting og hersking av og over det europeiske folk, samt økt innvandring, stadig flere gatekamper mellom etniske grupperinger, “røde soner” på størrelse med hele bydeler, et Europa som snart vil stå i brann, på randen av sosial og økonomisk kollaps. Også takket være et kløktig privat-økonomisk system (Sentralbanken, Verdensbanken, og Det internasjonale pengefondet).Ingenting av det som nå utspiller seg for åpen scene er tilfeldig. Snarere tvert om!

Og når det gjelder denne myten om jødenes brennoffer, så er det svært lite sannsynlig at det som ble lagt frem under Nürnbergprosessene ville ha overlevd en moderne rettsinnstans. Så var det da også et militærtribunal!

Og sannsynligvis ble både bekjennelser og innrømmelser fremtvunget ved hjelp av tortur (http://www.youtube.com/watch?v=apx0TbiiyPE&playnext=1&list=PL52B877126C278094&feature=results_main). Ett eksempel er Höss’ innrømmelser angående hans skyld i at 4 millioner mennesker ble utryddet i Auschwitz. Etter Sovjetunionens fall, da sovjetiske dokumenter endelig ble frigjorte, kom det frem at 1 million mennesker døde i samme leir. Dette er også i dag det offisielle tallet, mens det inntil 1993 var 4 millioner. Så hvorfor skulle han lyve på seg 3 millioner mennesker, om det da ikke på forhånd var avgjort hvilke innrømmelser han skulle komme med? Vi kan også merke oss at det mystiske tallet “seks millioner jøder” verserte i både litteratur og i media både før og under den første verdenskrigen. Tallet tok som utgangspunkt det antall europeiske jøder i Europa før den første verdenskrigen, og er senere blitt stående som et symbol. Og dessuten: Trekker man fra de tre millioner som Höss løy på seg, ender man ikke opp med seks millioner jøder, men nærmere tre millioner. Tallet er nok etter all sannsynlighet også lavere.

Sannheten er nok den at de fleste av disse var ofre for den forferdelige tyfusepedimien tyskerne måtte oppgi kampen mot, ironisk nok pga. manglende tilgang til Zykon B. Som kjent bekjempet tyskerne tyfus ved hjelp av Zyklon B; tyfussmitten bæres nemlig av lus; derfor avlusningskamrene, som da faktisk var de eneste gasskamrene noen gang i bruk i tyske konsentrasjonsleire. En annen ting som sjelden eller aldri nevnes i denne sammenhengen, er at tyske vitenskapsmenn var de første til å fremstille syntetisk olje og gummi, fra kull. Og kullforekomster var det rikelig av i områdene rundt Auschwitz. Det virker også nokså absurd at tyskerne brukte både penger og ressurser på å bekjempe tyfus (som smittes ved lus), difteri og andre sykdommer, for derved å gasse i hjel sin egen billige og sårt tiltrengte arbeidskraft. Kanskje disse vitneutsagnene kan bidra til et sannere bilde av hva som i virkeligheten foregikk i disse leirene; konserter, musikkorkestre, barneteater, fotballkamper, postkontor, kantine, bibliotek, osv.; noe som vitner om hvor langt fra de jødiske gulagene tyskerne
faktisk tenkte og handlet: (http://www.youtube.com/watch?v=xm8UmMuRSSw&feature=plcp)

Hele prosessen (Nürnbergprosessene, rettsoppgjørene, etterkrigspropagandaen og den akademiske historiografi) vitner om de alliertes (inklusive jødenes) desperate forsøk på å fraskrive seg all skyld og ansvar for den andre verdenskrig og dens krigsforbrytelser, som f. eks. jødenes krigshisseri mot Tyskland. Og prikken over i-en er da selvsagt disse gasskamrene. At et bomberom (tilfluktsrommet vis-a-vis offisermessen i Auschwitz) skulle bygges om til et gasskammer mot slutten av krigen, med økt alliert aktivitet, er intet annet enn absurd! Mangelen på tekniske fasiliteter sammenlignet med de faktiske gasskamrene (dvs. avlusningskamrene), er slående. Dette, sammen med mangelen på spor av Zyklon B i det antatte gasskammeret osv., er et mildt sagt problematisk skip å holde flytende. Listen ville blitt så alt for lang til å få plass i en artikkel av denne typen. Spørsmålet er likevel: Hva var det de allierte så desperat forsøkte å dekke over, og hva nødvendiggjorde denne fantastiske jødiske myten om et hellig brennoffer? Spørsmålene er mange, og de fortjener å bli besvart.

De fleste av disse svarene kan finnes ved å undersøke både Sovjetunionen og kommunismen som et tvers gjennom jødisk prosjekt. Likvideringen av Tsaren og hans familie (med kvinner og barn!), brenningen av kirker og kristne symboler; de grusomme gulagene og henrettelsen av kristne prester, osv., er bare toppen av det forferdelige og grusomme isfjellet i det iskalde kommunistiske hav. Dette prosjektet var langt på veg i ferd med å etablere seg også i Europa, og særlig da i Tyskland. Også i Norge etablerte det seg “røde celler”, og Arbeiderpartiet meldte seg inn i Den kommunistiske Internasjonalen og mottok sågar økonomisk støtte, og fikk i sin tid besøk av selveste Trotskij, eller rettere sagt jøden Lev Davidovitsj Bronstein. Med jødisk finans, Balfour-erklæringen, “det jødiske problem”, og drømmen om en jødisk stat (som jødene måtte ofre noe for dersom de skulle ha noe håp om forhandlinger etter krigen når land skulle fordeles), var alle elementer i den jødiske propagandaen som fikk både England, Frankrike og til slutt USA til å kaste seg inn i krigen mot Tyskland; det eneste landet i Europa som kunne vært et alternativ til det Europa (og USA) vi i dag er vitne til. De fleste konflikter i dag (militære som finansielle) er enten knyttet til Israel eller det sionistiske USA (som i de fleste tilfeller opptrer under ett, som et Amer-Israel), som i sin tur resulterer i et Europa på randen til full katastrofe. Det Norge som allierte seg med det eneste landet som krenket norsk nøytralitet (!), blant annet ved å minelegge norskefjorden, høster nå fruktene av dette vanvittige prosjektet.

Det er altså en sammenheng mellom det som skjedde i Sovjetunionen, i Tyskland, og det som nå skjer i både EU og i USA. Og ser man nærmere på den kommunistiske ledelsen, var den 100% kosher! Karl Marx selv, het egentlig Mordechai Levy. Trotskij het Bronstein. Andre fremtredende personer (og kommisærer) var Lev Kamenev (Rozenfeld), Zinoviev (Apfelbaum), Alexander Pavrus (Israel Gelfand), og Jacob Sverdlov; første president og ansvarlig for likvideringen av Tsaren og hele hans familie. Videre var ledelsen i det hemmelige politiet hovedsakelig jøder (Under the Sign of the Scorpion, 2002). Boken i sin helhet kan leses her: (http://www.gnosticliberationfront.com/Under_the_Sign_of_the_Scorpion_by_Juri_Lina.pdf)

Det er heller ingen hemmelighet at det var jødisk finans som finansierte bolsjevikenes revolusjon. Den tyske jøden Max Warburg sendte millionervis av dollar til Trotskij og Lenin for å finansiere deres forsøk på å styrte Tsaren, noe de da også mer enn lyktes i. Også den amerikanske jøden Jacob Schiff (New York Banking House) var med på å finansiere dette folkemordet som den jødiske ledelsen i Sovjetunionen stod bak.

Etter Sovjetunionens fall, synes dette prosjektet å fortsette både i Europa og i USA. De er ikke lengre kommunister, men “ny-konservative turbo-kapitalister” (såkalte “neo-cons”), som om slangen bare har skiftet ham! Det arbeides hardt for å endre både grunnlover og konstitusjoner. I USA er religiøse symboler, som kors, f.eks., forbudte på offentlige eiendommer, men at Menoraen (som er et svært så ladet jødisk symbol) tennes utenfor Det hvite hus, ja det synes ikke å plage noen, og særlig ikke når den tennes av USAs nest mektigste mann, nemlig jøden Rahm Emanuel (tidligere stabssjef under Obama), med dobbelt statsborgerskap (amerikansk og israelsk). Men nå sier man da heller ikke “Merry Christmas”, lenger, men nettopp: “Happy Hanukkah”. Man skal heller ikke lære noe om sin kristne kulturarv, og kristne paragrafer skal ut av skole, lovverk og konstitusjoner. Dette er bare en ny og mer sofistikert måte å brenne kirker på. Å lære om jødenes helligste brennoffer (“holocaust”), ja se dét er obligatorisk. Selv i Norge sender vi våre ungdommer på en obligatorisk pilegrimsferd til både Tyskland og kanskje i særlig grad til Polen (Auschwitz). Å manipulere folks samvittighet, hører religionen til (og er et viktig våpen), og det er nettopp det dette handler om. På et dypere plan lærer man seg at man står i en eller annen form for samvittighetsgjeld til jødene og Israel. Og at dagens tyskere på noen som helst måte skulle være ansvarlige for sine fedres misgjerninger, er som hentet ut fra Leviticus (Tredje Mosebok)!

Men det er ikke bare på det politiske, religiøse, kulturelle og åndelige plan USA ligner det tidligere Sovjetunionen. Hvor får, f. eks., presidentkandidatene sin finansielle støtte fra? Hvilke lobbyer er de mest innflytelsesrike i USA? Og er det en konspirasjonsteori å si at jødene styrer den amerikanske presse (propagandamaskineriet)? Hvem eier f. eks. NBC? Jo, Brian Roberts / Jeff Zucker; hvem eier CBS? Murray Rothstein (alias Sumner Redstone); hvem eier ABC? Robert Iger; og Fox News? Rupert Murdoch; og endelig, CNN? Carl Icahn. Og den trykte presse? Time Magazine eies av Richard Stengel / Gerald Levin; The New York Times eies av Arthur Sulzberger (m/familie); og Newsweek? Jane Harman og Hollywoods Barry Diller.

Og i Det hvite hus? Hvem er presidentens nærmeste? Her må jeg overlate leseren til egne undersøkelser. Fra hans nåværende og forrige stab, kan likevel nevnes: Rahm Emanuel, James B. Steinberg, Gary Gensler, Lawrence Summers, Dennis Ross, Jared Bernstein, Mary Schapiro, David Plouffe, med flere (http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/obamajews.html). Ved siden av disse medarbeiderne, kommer da naturligvis de innflytelsesrike organisasjonene AIPAC, Jewish Defense League, American Jewish Congress og tidligere nevnte Chabad Lubavitch, med mange, mange flere.

Det står ikke bedre til i EU heller. Her i Norge, f. eks. (som på de fleste områder er juridisk knyttet til EU), bekjemper man ikke kristendommen (eller vår kulturarv) for å erstatte den med de norrøne idealer, eller det som er mer opprinnelig og rotekte norsk. Nei, man skal innvies i troen på det hellige, jødiske brennoffer, vår samvittighets vokter. Og “talmudistene” gir seg ikke før de har satt varige spor etter seg i konstitusjoner, i skoler, i finans, i politikken, i media, i kulturen, i underholdningen og i den noe mer suspekte og dekadente industrien. Det som skjedde i Sovjetunionen, forsøksvis i Tyskland, skjer nå både i USA og i Europa. Dette, altså, ved siden av de bestrebelser som gjøres for å forandre Europa til et multikulturelt Europa. Og hvorfor skulle en israeler (Barbara Spectre) og hennes organisasjon (Paideia) være så interessert i det? Kan hun ikke dra tilbake til Israel og sørge for at israelere og palestinere kan integreres og leve sammen i et multikulturelt MidtØsten? Nei, se det! Og dette er ikke noe som gjøres av kjærlighet til hedningene! Vi vet utmerket godt hva både Talmud og Chabad Lubavitch, blant andre, mener om hedningene! Dette prosjektet tjener kun ett eneste folk, og det er den “Internationale Clique”!

Av dette kan vi også slutte oss til at det ikke er muslimene som styrer media, den internasjonale økonomien, eller som har de sterkeste lobbyene. Der jødene tidligere utpekte Tsaren, det kristne Russland, eller Tyskland (og et hvilket som helst annet land som våger å åpne kjeften) som fiender og syndebukker, er det i dag – i og ved Israel – muslimene som er den store syndebukken, og som angivelig (ifølge den jødiske presse) skal komme til å stå for det neste “holocaust”. Dette er det på tide at vi våkner opp for! Multikulturalismen og vår innvandring er intet annet enn en villet “biologisk krigføring” mot vårt folk, vår rase, vår kultur og vårt Europa! Men Paideia er ikke en islamsk organisasjon, men en jødisk, ledet av israeleren Barbara Spectre! Også i USA er de tyngste jødiske organisasjonene både for og direkte medvirkende til den vanvittige innvandringen USA har erfart, og erfarer. Mange taler om den sagnomsuste “islamiseringen” med den største selvfølge, mens det man i realiteten er vitne til, både før, under og etter den andre verdenskrigen (for å velge et punkt i historien), er intet annet enn en internasjonal jødifisering.

Dette er bare begynnelsen på de mange ting som må innrømmes og imøtekommes dersom man for alvor ønsker å gjøre noe med innvandringen, multikulturalismen og internasjonalismen. Innvandringen til vårt land er som sådan et symptom, og en liten (men svært alvorlig) del av et større og mer kompleks bilde. Norge høster med andre ord konsekvensene av de valg våre politikere har tatt (og stadig tar), og vi har kanskje alltid vært, når sant skal sies, i et fremmed folks hule hånd og makt. Og sann mine ord: Dette er bare begynnelsen.

Jødenes rolle 171112

Kommentarer   

+3 #57 Gasse-Geir 20-03-2013 08:57
Sitat fra Birgitta Garvik:

Merk at kremering er noe som har vært forbudt i jødedommen lenge før andre verdenskrig . Det er begrunnet direkte i religiøse tekster.


Takk for tipset! Jeg har sjekket og det stemmer.

Tenk deg om tyskerne *ikke* hadde hatt krematorier. Hadde det vært noe bedre? Da hadde det blitt mye mer sykdom og elendighet i leirene, særlig med tanke på tyfusepidemien som var et stort problem.

Les om Wikipedia, tyfus og HoloCa$h: gasskammer.blogspot.no/.../...
+6 #56 Birgitta Garvik 20-03-2013 08:07
En annen ting som intereserer meg er hvorfor så mange bilder fra holocaust inneholder krematorieovner ? Under i teksten blir ofte disse ovnene beskrevet som "gasskammere" ?? Når tid ble krematorieovner "gasskammere" ? Det rare er at ingen reagerer på den opplagte feil .

Rundt om i verden er krematorieovner utstilt på holocaustmuseer ,som om de skulle være mordvåpen .

Kan det være fordi kremering er forbudt i jødedommen , og ansett som "hedensk" ?

chabad.org/.../...

Personlig tar jeg ikke stilling til hvor mange jøder som døde under andre verdenskrig . Det vet jeg for lite om .
Men jeg intereserer meg for religion .
Merk at kremering er noe som har vært forbudt i jødedommen lenge før andre verdenskrig . Det er begrunnet direkte i religiøse tekster .


En gang var jeg interesert i en religion som heter "bahai" . Der er kremering strengt forbudt . Stort hysteri ble det da jeg sa at jeg ville kremere meg . Forbudet mot kremering er direkte sitert fra jødiske kilder .

Håper dette kan kaste lys over fenomenet "holocaust" , da jeg ser at stadig nye gåter om holocaust kommer for en dag :-)
+7 #55 Birgitta Garvik 19-03-2013 18:35
Anti-Krist vant siste verdenskrig , og oppretta deretter staten "Israel" .
Hvem var det som hjalp til med denne oprettelsen ? Var de ikke sosialdemokrate r og kommunister hele gjengen ? Arbeiderpartiet her i landet var sterkt inn i bildet gjennom FN .

Alle de som oppretta staten Israel var sekularister og sosialister , og ikke noe spesielt religiøse . Var det virkelig slik det var ment , då "Jehova" kalla "heim" sine frå "alle verdshjørner" ?

Minste multiplum må vel være at jødane trur på den Guden de sier å representere, for å få Landet ?

Zionist-Kristne har blitt lurt av Anti-Krist (den store skjøgen) sin retorikk . Det som ligg i ruinane etter Anti-Krist si ferd er Sodom og Gomorr ; slik vi ser det no her i vår del av verda. Da tenker jeg ødeleggelse på alle plan . Moralsk , økologisk , kulturelt og religiøst . Vi er ødelagt som Nasjon og folk !
+2 #54 Gasse-Geir 18-03-2013 21:18
Sitat fra Neivel:
Dette er jo det reneste paranoide vås og attpåtil fra en som hevder seg å være master i filosofi.

Wangberg blir vel desto lengre i masken etter amerikanske forskeres nylige katalogisering av 42500 leire, fremfor de kun 7000 man trodde fantes.

FMI blir ingen seriøs organisasjon før stemmer som Wangbergs lukes ut. FMI blir aldri kvitt naziststemplet med skribenter som Wangberg. Sann mine ord.


42 500 konsentrasjonsl eirer. Eller omtrent 1 på hvert gatehjørne i Det tredje riket. Står det i avisen må det jo være sant. Hvem bryr seg vel om beviser og logikk og hvorfor mase-media kommer med slike "utrolige" påstander.

Nazistempel er bra. Det betyr at man forsvarer sannhet og fornuft mens man forkaster jødenes absurde og ondsinnede løgner - som bare hjernevaskede og hysteriske idioter klarer å tro på.
-10 #53 Neivel 18-03-2013 19:07
Dette er jo det reneste paranoide vås og attpåtil fra en som hevder seg å være master i filosofi.

Wangberg blir vel desto lengre i masken etter amerikanske forskeres nylige katalogisering av 42500 leire, fremfor de kun 7000 man trodde fantes.

FMI blir ingen seriøs organisasjon før stemmer som Wangbergs lukes ut. FMI blir aldri kvitt naziststemplet med skribenter som Wangberg. Sann mine ord.
+20 #52 Odin 26-11-2012 11:49
Det er bra at det er har kommet inn nye krefter i FMI. Organisasjonen trenger nordmenn som kan se verden med nye øyne. Både Tore Tvedt og Stig Wangeberg har store kunnskaper over hvem som egentlig styrer og står bak masseimporten av muslimer til Norge. Håper FMI.no kan bli en aktiv debattside med virkelige frie ytringer, og ikke en slik frie-ytringer som Jan Simonsen styrer . Der blir vi kastet ut fordi jøden Simonsen ikke tåler et kritisk og objektiv søkelys på Israel. Ser hedersmannen Amund Garfors kjemper vår sak der men ser også at de gjør hva som helst for å sverte denne svært så kunnskapsrike mannen.Hvis dere vil lese dere litt opp på objektiv informasjon rundt innvandringspro blemmene i europa kan dette være en nyttig side; www.gasskammer.blogspot.no/
+18 #51 Geir Gregorius 25-11-2012 20:20
Veldig bra. Jødenes rolle i internasjonal politikk og i de siste par hundre årenes historie - er langt større og mer betydningsfull enn hva politikere, media og skolevesen/akad emia gir inntrykk av.

Det er umulig å forstå dagens situasjon uten en ganske så grundig kjennskap til fakta om jødefolket - ikke minst den ideologi som driver dem.

Ingenting er viktigere for de politiske jødene enn deres Holocaust under andre verdenskrig. Her er min mening om hvorfor Holocaust får en slik gigantisk oppmerksomhet i den vestlige verden i dag, samt om hvorfor det er forbudt å stille spørsmål om denne delen av vår historie:

"Holocaust forklart - del 2:hvorfor Holocaust er så viktig": gasskammer.blogspot.no/.../...
+20 #50 Tore W. Tvedt 25-11-2012 18:42
Flott artikkel. Har kun en liten detalj som trekker ned: "Dalfour-erkler ingen" skal selvsagt være "Balfour-erklær ingen" med B og ikke D.

Korriger meg om jeg tar feil.
+12 #49 Bjørnar Røyset 25-11-2012 17:59
Jeg har fjernet noen usaklige kommentarer. Ber om forståelse for det.
+18 #48 Stig Roar Wangberg 25-11-2012 15:42
Avslutningsvis vil jeg bare si at jeg selv har skrevet både om innvandringens myter; jeg har også skrevet om Luther, samt om sionismen, og ellers forsøkt å trekke noen historiske linjer tilbake i tid; den internasjonale jødedom, bolsjevismen, marxismen, den "russiske" revolusjonen, den kalde krigen, samt det moralske forfall som både Hollywood, fjernsyn, kulturimperiali smen, multikulturalis men, det politiske miljø og diverse lobbyer. Dette gjorde jeg fordi det er en historisk utvikling her, en sammenheng, og et "prosjekt" som fremdeles pågår. Dette fordi jeg trodde det var mulig å samle en bred front mot dette systemet. Men så feil kan man ta! Dog; det har vært spennende og interessant å være gjesteskribent for FMI. lykke til videre i kampen mot muslimene!!

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 353 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015