header

Helt siden islams inntreden på den historiske arena i 622 e.Kr. har muslimene forsøkt å utbre sin religion over hele verden. Den islamske verden teller nær én milliard muslimer (cirka 1, 6 milliarder i 2015, utgivers anmrk.) og vil om 20-30 år kunne telle to milliarder, det dobbelte av antall kristne. Den dramatiske vekst har ikke foregått bare ved fredelig misjonering, men er i første rekke en følge av militære erobringer, trusler, meningsterror og tvang. Islamsk ekspansjon har derfor ført til endeløse konflikter mellom den islamske verden og de omkringliggende områder, spesielt mellom den islamske og kristne verden. Den islamske fundamentalisme er i vår tid på rask fremmarsj og er en trussel mot de moderate krefter innenfor de muslimske stater. Etter at islamsk ekspansjon har blitt holdt i sjakk av Vestens militære og økonomiske overlegenhet i de sist århundrer, er islam igjen på marsj for å erobre verden, i første rekke gjennom innvandring til den kristne verden.

På tross av at historie og nåtid med all tydelighet viser at den viktigste årsak til konflikter er motsetninger mellom forskjellige folkegrupper som strides om det samme landområde, har den norske kirken, humanistene, norske politikere, media osv. fortiet problemene og ukritisk forherliget et utopisk «fargerikt fellesskap». På tross av de åpenlyse problemer som møtet mellom muslimsk og kristen religion skaper overalt i verden, ønsker de samme kretser islam velkommen til Norge.

Prost Olaf B. Dal har, som eneste geistlige til nå, tillatt seg å komme med noen kritiske bemerkninger til islam som religion og til masseinnvandring til Norge. For dette ble han av sin biskop, Fredrik Grønningsæter, beskyldt for å være illojal mot kirkens syn i innvandringsspørsmål.

Å bli beskyldt for illojalitet mot kirken er for en prost en alvorlig anklage. Dal anmeldte derfor biskopen for ærekrenkelse og fikk medhold i Herredsretten. Biskopen anket saken til Høyesterett etter å ha fått garantert dekning for saksomkostninger av Kirke- og undervisningsdepartementet ved et eventuelt tap. Biskopen fikk, på helt uholdbart grunnlag, medhold i Høyesterett, mens prosten måtte betale saksomkostninger på nær 300 000 kroner.

Denne saken viser at ytringsfriheten ikke bare knebles i muslimske, kommunistiske og fascistiske land, men også i Norge. I saker hvor det dreier seg om kritikk av masseinnvandring – og av islam spesielt – beskytter rettsapparatet utenlandske borgeres og maktelitens interesser på bekostning av norske borgeres ytringsfrihet.

Prost Olaf B. Dal er en meget belest og skarptenkende teolog. Han er dessuten en ærlig og modig mann som gudskjelov ikke lar seg kneble av den offisielle inkvisisjonen. I dette heftet gir han et lite innblikk i islams negative og problemskapende sider. Han advarer mot islamisering av Norge og anklager med rette norske myndigheter og kirken selv for ikke å ta alvorlig de mange problemene innvandringen av muslimer medfører i det norske samfunn.

Torfinn Hellandsvik


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer


FMI ©2006-2015