header

Foto over: Wikipedia.orgvaldres 1

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

Garnisonen i Sør Varanger binocularsGrensevakt. Foto: Wikimedia Commons.

Som grenseboer gjennom mange tiår har jeg med stor forundring merket meg den holdning våre myndigheter har utøvet overfor den grensetrafikk som gjennom de senere år har utviklet seg i lite tilfredsstillende samfunnsmessig retning. Vi borgere føler at de ansvarlige politikere de siste åtte årene har mistet totalt motet til å ivareta oss borgeres rett til trygghet.

Opprettelse av ny politienhet GRENSEPOLITIET
Dette er tenkt som et forebyggende tiltak i første rekke rettet mot vår tids største samfunnsfiendeområder, narkotikahelvete og ukontrollert innvandring av kriminelle.

En betingelse må være at Grensepolitiet opprettes som egen politienhet, organisasjonsmessig frittstående fra det bestående ordenspolitiet. Det er ikke hermed sagt at det ikke skal opprettes et nært samarbeide mellom de to politienhetene, men på grunn av den særegenhet en grensepolitienhet vil stå overfor på mange områder, vil en blanding mellom det tradisjonelle politiarbeide og en effektiv grenseovervåkning, neppe være formålstjenelig.
 
Den for tiden noe ustrukturerte prioritering som ofte avsløres innen det bestående politi vil ikke være ønskelig å trekke inn i en ny grenseenhet hvor effektivitet, stor besluttsomhet samt kreativitet på ”der og da” løsninger settes i høysete. Det vil igjen si at på personalsiden må det komme inn personer med spesiell innsikt og guts for denne type politiarbeide, og ikke minst gjelder dette personal på topp ledernivå.

Videre vil det på utstyrssiden bli et langt mer krevende behov og dermed høyere kvalifikasjonskrav, naturlig nok, som igjen vil si ”spesialutdanning” innad i Norge og i utlandet. Ønsker det norske folk å prioritere arbeidet mot kriminalitet generelt, og narkotikahelvete spesielt må politikere og byråkrater ta dette seriøst, og ikke framstå som en gjeng ”burugler” med dårlig gangsyn.

På samarbeidssiden vil et nært forhold til Tolletaten være naturlig, idet denne etaten også har sitt største oppdragsfelt på strekningen fra Svinesund- Kirkenes.
I anledning, å samarbeide, vil det være naturlig at norske og svenske myndigheter inngikk et omfattende samarbeide over grensen, slik at norske og svenske politimyndigheter kunne, ”når de er på sporet” forfølge kriminelle inn på nabolandets territorium for sammen å kunne foreta nødvendige pågripelser.

Grensesamarbeide på bred front, mellom Norge og Sverige, vil tvinge seg fram dersom norske og svenske borgere skal unngå at kriminelle bander fra øst, ikke skal få ”fritt leide” til å påføre den skandinaviske halvøya rå kriminalitet, som vil ende med økonomisk og sosial katastrofe innom kort tid, noe våre etterkommere ikke fortjener.

Litt om behovet av utstyr: her vil behovet på investeringssiden i stor grad følge det ordinære politiets behov, men på enkelte områder skiller behovet seg betydelig som eks:

  • Spesielt godt utstyrte tjenestebiler
  • Helikopterstøtte
  • Narkohunder/tjenestehunder
  • Hovedbase

La oss ta en tankevandring gjennom ovenstående punkter:

Spesielt godt utstyrte tjenestebiler ved valg av tjenestebiler, må det legges til grunn at oppdragene ofte vil foregå på veier hvor god teknisk standard er en betingelse.
 
Velges det ut et geografisk grenseområde som kan gi et snitt mellom Svinesund – Kirkenes, velger vi strekningen Svinesund - Magnor. Her møter vi et stort antall med grenseoverganger i et meget variert utvalg fra riksveier, fylkesveier, kommunale stikkveier til private skogsbilveier.
 
Det å tro at den smuglingen som foregår på nevnte strekning skjer på de store ferdselsårene er å tilrettelegge ytterligere for de hensynløse mafiabandene fra våre naboland i øst.

For det må vi ta inn over oss at smuglerrutene fra land lengre øst, vil i framtiden gå via Baltikum grunnet de baltiske lands medlemskap i EU. Poenget blir derfor at tjenestebilene må være av fremste kvalitet og utstyrt med det beste sambandsutstyr som til enhver tid kan framskaffes. Kort og greit er forholdet det at kun det beste er godt nok for det personell som skal skydde norske borgere mot narko, kriminelle bander og generell mafiainvasjon fra øst.

Helikopterstøtte, på grunn av de enorme skogsområdene langs vår langstrakte grense, er helekopterstøtte i overvåkingen av grensen en absolutt nødvendighet.

Helikoptertjenesten vil generelt være til stor nytte for tilbakemeldinger til tjenestebilene i terrenget. Videre også til stor nytte innom de store ferdselsårene, hvor observasjoner fra luften med tilbakemeldinger til tjenestebiler vil gi maksimal effektivitet.

Hvor ”tett” helikoptertjenesten skal plasseres for å utøve maksimal
effektivitet, vil framkomme etter nærmere erfaring med de lokale forhold langs grensen.
I enhver effektiv grensekontroll er helekoptertjenester en selvskreven nødvendighet dersom den generelle grenseovervåkingen skal lykkes.

Narkohunder/tjenestehunder, narkohunder og andre typer tjenestehunder er også nødvendige ved grensekontroll, her må det legges til rette for at alle patruljerende biler til alle tider i sitt oppsett disponerer de nødvendige typer tjenestehunder.

Overraskelses momenter er meget viktig poeng når en bil eller person blir stoppet for kontroll. Når en tjenestehund kommer ut av bilen, sammen med politimannen er dette et meget avgjørende moment der og da.
 
Dette at en tjenestehund uoppfordret begynner å sirkulere rund en anholdt bil, eller person, vil gi mange ”symptomer” på om det er noe uønsket skjult ett eller annet sted.  For en erfaren tjenestemann vil straks inspeksjonen gi positive eller negative signaler om funn. Er kontrollen utelukkende rettet mot narkotika vil narkohunder også gi store tidsbesparelser og dermed effektiviserende kontrollrutiner.

Hovedbase, her vil det være mest naturlig å legge den til Svinesund, nærmere bestemt til det tidligere tollstedet ved den gamle Svinesundsbroen. Her står et komplett velholdt kontrollsenter ledig, som med beskjedene påkostninger vil stå fram som en ideell hovedbase for Grensepolitiet.

Som kjent er også Svinesund den størst trafikkerte grenseovergangen til Norge, så også av den grunn, utpeker dette område seg som naturlig plasseringsplass for hovedbasen.

Hovedbasen vil ligge slik til at den også vil fungere som en ”avskrekker” for de som i dag benytter den gamle broen for å unngå den proffe kontrollen som den nye grenseovergangen har medført etter at den nye Svinesundsbroen ble åpnet.

Situasjoner er videre den at det kun er to minutter med bil til det nye tollstedet, dersom øyeblikkelig politihjelp skulle trenges av tollvesenet.
 
Videre nevnes at innom under 10-15 minutter med bil vil det kunne gis politi bistand fra Halden, dersom behovet av akutt politi hjelp skulle oppstå.

Nevnes bør også at hovedbasen må ligge slikt til, at kort vei til disponibel bryggeplass også foreligger, dersom hurtigbåt blir et av grensepolitiets prioriterte behov i framtiden.

Et nytt problem som er dukket opp for offentligheten i disse dager. er at avtalene om retur av utenlandske kriminelle, hvor mange av returfangenes hjemland viser negative holdninger til å oppfylle/inngå avtaler.
Dette er meget beklagelig, og her må det påregnes i tiden framover, at dette problem vil balle på seg, slik den økonomiske situasjonen i mange land, har vist og fortsatt viser store negative tendenser.

Går det slik som de fleste av oss velgere håper, at en ny regjering vil overta styringen av vårt land etter høstens valg, vil også denne regjeringen uten tvil møte veggen når det gjelder pågripelse og retur av kriminelle og innvandrere uten identitet.

Dette må tas alvorlig, og den raskeste måten må bli at regjeringen via lavkostland, kjøper og/eller leier eiendommer passende for oppbevaring av asylsøkere.

Oppfyllingsplasser for kriminelle hvor Norge går inn med nødvendig investerende kapital for å oppnå trygghet og trivsel i by og bygd, her hjemme.

Dersom soning av kriminelle og oppbevaring i lukkede mottak av personer uten identitet, kunne gjennomføres, vil dette automatisk begrense kriminaliteten herunder illegal innvandrig, når Norge som ”oppbevaringsplass” faller bort.

Dersom en ny regjering skulle møte veggen grunnet ovennevnte situasjoner, vil dette medføre sterk økning i politikerforakten og den nye regjeringen vi i tillegg bli meget upopulær grunnet nevnte antagelser.   

Når det gjelder retur har det i den senere tid i svenske media, også kommet fram at problemet med retur også rammer den svenske regjeringen.

Igjen dukker nasjonalt samarbeid mellom Norge og Sverige fram i tankene, da dette burde gi gode resultater ovenfor den grove kriminalitet vi norske som svenske borgere ikke er tjent med, som borgere på den Skandinaviske halvøy.     

Dette som her settes i fokus er tenkt som et ”tips” på å få fortgang på kreative tiltak generelt. Det er mange måter å gripe forskjellige problemer på i vårt samfunn, men det som er viktig er at tiltak settes ut i livet og ikke kun blir ”mat” for spørretimene i stortinget. Dersom mottiltak mot den økende kriminaliteten vi nå er vitner til, ikke kommer straks, vil problemene bli så store at politikerne mister total tillitten hos oss velgere uansett partier de representerer. Den tafatthet vi velgere har vært vitner til ved de senere regjeringsskifter uansett partifarge, har vært og er skremmende.

De av våre politiske partier som har ”planer” om en maktovertagelse, eller en fortsettelse etter valget 2017, må nå ovenfor oss borgere som ønsker framtidig trygghet, gi klare signaler om dette i god tid før valgdagen. Det er tross alt slik at trygghet i det norske samfunn i årene framover er for oss borgere, og spesielt for de eldre, av meget stor viktig betydning.

Opprettelse av ny politienhet 291216

Halden den 5.12.16

Med hilsen
Grenseboer

Kommentarer   

+2 #1 Olav Sæther 30-12-2016 11:20
Ikke en dag for tidlig å innskjerpe grensekontrollen.

Innførselkvotene på varer bør bli det samme som i EU.

Grenseboer skriver: Dette må tas alvorlig, og den raskeste måten må bli at regjeringen via lavkostland, kjøper og/ eller leier eiendommer passende for oppbevaring av asylsøkere.

Har tenkt meg at et sted med stabilt og varmt klima må være best.

Det er ingen tvil om at mange asylsøkere kommer hit bare for å utnytte våre velferdsordning er. En begynnelse kan være å inndra særfordelene, som for eksempel full pensjonsopptjen ing fra dag en. Det er meget urettferdig overfor nordmenn som må ha 40 års opptjening.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Større informasjonskampanje er satt igang på Karmøy
Onsdag 12. desember 2018


Vellykkede FMI aksjoner
Onsdag 5. desember 2018


Flygeblad i Ålesund (m/film)
Fredag 2. november 2018


FMI aksjonerte i Molde
Søndag 28. oktober 2018


Aksjon Nord-Norge 9. til 14. oktober 2018
Søndag 21. oktober 2018

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 140 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015